Ge dina gamla filmer nytt liv – överför dem till DVD

Hemma i lådan ligger alla gamla filmer från förr: VHS, Video-8, Super-8, 16 mm och annat blandat och bandat. Precis som Dr. Frankenstein skapade liv och Jesus väckte Lazarus från de döda så kan även de gamla filmerna få nytt liv. Överför dem till DVD och upplev gamla minnen på nytt.

You are free to: Share — copy and redistribute the material in any medium or format Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Dr. Frankenstein och Igor – eller personalen på Foto A-Bild?

Läs mer: